STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA

SPORTOWEGO

KLUB JEŹDZIECKI

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba i teren działania

Par. 1

Stowarzyszenie Sportowe nosi nazwę: Klub JeździeckiPOLONEZ”. Stowarzyszenie może używać nazwy w skrócie KJPOLONEZ”.

Par. 2

1. Siedzibą klubu jest Damnica, gmina Damnica, powiat Słupsk , województwo pomorskie adres : 76-231 Damnica ul. Ogrodowa 5.
2. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicę, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.
3. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony żadnym terminem.

Par. 3

Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie Dz. U. Z 2010 nr 127 poz. 857)
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r – Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 nr 20 poz.104
oraz niniejszego Statutu

 

Par. 4

Barwami Klubu są kolory: biały, czerwony, granatowy.
Klub używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Par. 5

Klub może być członkiem innych organizacji i związków. Klub może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z ustaw międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

Par. 6

Celem Klubu jest upowszechnianie i popularyzacja jeździectwa w formie sportowej , rekreacyjnej i hipoterapii

Par. 7

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków i zawodników,
2. udział w systemie współzawodnictwa sportowego,
3. organizowanie zawodów sportowych,
4. współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami,
5. nawiązywanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju i za granicą,
6. szkolenie i doszkalanie kadry trenerskiej,
7. organizowanie imprez rekreacyjnych oraz zajęć hipoterapeutycznych,
8. działalność charytatywną i pomoc społeczną,
9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
10. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród członków oraz zawodników,
11. integrowanie środowisk lokalnych i regionalnych,
12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
13. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

 

Par. 8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością Klubu – klub może zatrudnić pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Par. 9

Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

Par. 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, także nie mający zamieszkania na terenie Polski oraz cudzoziemcy, mieszkający lub nie w Polsce, jeżeli na wniosek innego członka zwyczajnego klubu zostaną przyjęci na mocy uchwały Zarządu Klubu
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne: Polacy lub cudzoziemcy oraz osoby prawne, które zdeklarują na rzecz Klubu świadczenia materialne.
3. Członków wspierających na mocy uchwały przyjmuje zarząd.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klub
u osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu.

Par. 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybierani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym,
2. brać czynny udział w działalności Klubu i korzystać z jego pomocy w realizacji zadań statutowych,
3. wykazywać inicjatywę, zgłaszać postulaty i propozycje do władz Klubu,
4. uczestniczyć w zawodach sportowych i imprezach organizowanych przez Klub,
5. reprezentować barwy Klubu w zawodach krajowych lub zagranicznych,
6. korzystać z wiedzy kadry instruktorskiej i trenerskiej,

Par. 12

Obowiązki członków zwyczajnych:

1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,
2. realizowanie zadań i celów Klubu,
3. reprezentowanie we współzawodnictwie sportowym jedynie
KJPOLONEZ”,
4. dbanie o dobre imię Klubu i promowanie go na zewnątrz,
5. uczestniczenie w zebraniach,
6. wywiązywanie się w sposób należyty z powierzonych obowiązków,
7. przestrzeganie zasad etyki i norm współżycia społecznego,
8. dbanie o dobrostan zwierząt,
9. terminowe opłacanie składek członkowskich,
10. wykonywanie innych bieżących zadań.

 

Par. 13

Członkowie wspierający- prawa i obowiązki:
1. Członkowie wspierający mają uprawnienia członków zwyczajnych z zastrzeżeniem Par. 15 niniejszego Statutu. Osoby prawne działają poprzez swoich przedstawicieli, którzy korzystają z w/w uprawnień.
2. Do obowiązków członków wspierających należy:

2.1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
2.2. Udzielanie Klubowi pomocy w realizacji jego zadań statutowych.

Par. 14

Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15.

Par. 15

Członkowie wspierający i honorowi nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej .

Par. 16

1. Członkostwo w Klubie ustaje w skutek:
a) rozwiązania Klubu,
b) utraty osobowości prawnej,
c) skreślenie z listy członków przez Zarząd Klubu za niepłacenie składek członkowskich,
d) wykluczenie przez Zarząd Klubu za rażące naruszenie postanowień Statutu, uchwał Zarządu oraz dyscypliny i przyjętych norm obyczajowych,
e) wystąpienie członka zgłoszone w formie pisemnej,
f) śmierci członka.
2. Uchwały Zarządu o skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków, na które przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
3. Wyrażenie zgody Zarządu na zmianę barw klubowych członka – pod warunkiem zapłacenia przez niego Klubowi kwoty odpowiadającej kosztom wyszkolenia sportowego i otrzymanym świadczeniom lub bezpłatnie za porozumieniem stron,

 

Rozdział IV

Władze Klubu

Par. 17

1. Władzami Klubu są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna

a) Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków klubu mających czynne i bierne prawo wyborcze.
b) Zarząd stanowi trzy – osobowy skład /Prezes oraz dwóch członków Zarządu/.
c) Komisja Rewizyjna reprezentowana jest przez trzy osoby /Przewodniczący i dwóch członków/.

2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
3. Jeżeli w okresie trwania kadencji członek władz ustąpi, zostanie odwołany lub zaistnieje przypadek określony w paragrafie 16, władzom Klubu przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków kooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W
Przypadku ustąpienia lub odwołania Prezesa albo zaistnienia przypadku określonego w paragrafie 16, Zarząd do czasu wyborów powierzy obowiązki Prezesa wybranemu spośród siebie członkowi Zarządu,
4. Prezes Zarządu wybierany jest w osobnym głosowaniu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczą
cego.

Par. 18

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby, co najmniej raz do roku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na pisemnie listem za pomocą poczty lub kuriera, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej klubu, wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy oraz telefonicznie na 14 dni przed terminem zgromadzenia.

Par. 19

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) ustalanie głównych kierunków i programów rozwoju i działania Klubu.
b) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
c) wybór i odwołanie członków władz Klubu, w tym Prezesa Zarządu,
d) powoływanie sekcji specjalistycznych lub zespołów problemowych,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Klubu,
f) udzielanie Zarządowi pokwitowania,
g) ustalenie wysokości składek członkowskich i terminów płatności,
h) uchwalenie regulaminów Klubu,
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
j) podejmowanie uchwał jako instancja odwoławcza, o skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków Klubu oraz innych sprawach dyscyplinarnych,
k) ustanawianie i przyznawanie tytułów honorowych członków Klubu,
l) decydowanie o liczbie członków Klubu.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych. Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Klubu zapadają większością 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Przy wyborze władz Klubu, w tym Prezesa Zarządu, skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków Klubu obowiązuje głosowanie tajne.

Par. 20

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością statutową i zarządzanie majątkiem Klubu,
b) przyjmowanie nowych członków Klubu,
c) podejmowanie uchwał o skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków Klubu,
d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
e) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Klubu oraz podjęciu działalności gospodarczej,
f) decydowanie o przystąpieniu Klubu do Związków i Stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych,
g) reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, w glosowaniu jawnym, a w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym w obecności 2/3 członków Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Par. 21

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
b) stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych,
d) przedstawianie sprawozdań z kontroli Walnemu Zgromadzeniu Członków z oceną działalności Klubu,

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

 

Rozdział V

System kar

Par. 22

Za naruszenie statutu, uchwał władz Klubu lub regulaminów – Zarząd Klubu może ukarać członka karą:
a) upomnieniem,
b) naganą,
c) czasowym zakazem reprezentowania barw Klubu we współzawodnictwie sportowym
d) zawieszeniem lub wykluczeniem z listy członków Klubu.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

Par. 23

1. Majątek Klubu jest tworzony i powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Par. 24

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, zaciągania zobowiązań majątkowych rozporządzania majątkiem Klubu i podpisywania w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym zawsze Prezesa Zarządu.

Par. 25

W przypadku rozwiązania Klubu na podstawie własnej uchwały, likwidacja następuje na zasadach określonych w ustawie. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb i cel przeznaczenia majątku Klubu.

Par. 26

W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustaw oraz inne obowiązujące przepisy, pozostające w związku z działalnością Klubu.

c) 2018-2022 Klub Jeździecki Polonez Damnica
Facebook klubu
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 44 103
Wczoraj: 41
Dzisiaj: 28
Online: 2
Licznik odwiedzin: 44 103/41/28/2